Kotel ATTACK FD Automat je hitem sezóny“

Na tento výrobek lze získat dotaci ve výši 75 % z celkových uznatelných nákladů, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší lze na něj získat podporu až 80 %.

Předpokáldaný harmonogram

Dotační program je vyhlášen od 6. 1. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započne 22. 2. 2016 a bude ukončen 13. 5. 2016 ve 12:00 hod.

Další informace naleznete na

www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

Výše dotace:

70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,

80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu, tj. kotle na pelety či zplyňovací kotle na dřevo (tady je ta podmínkou těch 55L AKU nádoby na 1kW výkonu kotle)).

Max. výše dotace:

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč.

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Za uznatelné náklady jsou rovněž považovány náklady energetického specialisty.

Smluvní partner PTÁČEK velkoobchod, a.s. - AKČNÍ LETÁK NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE

Podmínky dotace

Podmínkou je mít v rodinném domě (déle RD) kotel na tuhá paliva, na ruční přikládání, napojený na komín a otopný systém – tento kotel se v tomto stavu musí vyfotit a fotky se přikládají k žádosti (vzor – viz příloha A)

u RD, který by evidentně nesplnil v PENB třídu A-C => rovnou provést Mikro opatření bez zbytečného zpracování PENB !!! – POZOR: Provedení Mikro opatření nebo PENB je podmínkou z „EU“ jako jedna z příloh už k žádosti !!! (ideálně použít Mikroopatření „G8“, tj. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří) – ostatní Mikro opatření jsou vyspecifikovány v Žádosti, viz příloze č. 3 (Pokud žadatel nebude chtít vyhazovat peníze za Mikro opatření, tak si nechá jen zpracovat PENB a tím potvrdí, že mu RD splňuje třídu „A-C“. Cena ze PENB je cca 5.000,-Kč vč. DPH pokud máte od předmětného RD projektovou dokumentaci, ze které jsou patrné rozměry objektu a skladby obálky budovy ; a 10.000,-Kč vč. DPH pokud projektovou dokumentaci nemáte a musí energ. specialista celý objekt projekčně zaměřit a zjistit skladby objektu). Náklady za PENB, který evidentně splní třídu „A-C“ se dají zahrnout do uznatelných nákladů !!! Pokud se při PENB zjistí, že objekt třídu „A-C“ nesplní, tak se provede sice Mikro opatření, ale do uznatelných nákladů se dá dát pouze náklad za Mikro opatření a s tímto spojená práce energetického specialisty, ale né už náklady za PENB !!!

AKČNÍ LETÁK PTÁČEK – velkoobchod, a.s. - NOVÉ KOTLÍKOVÉ DOTACE

Konečný uživatel předkládá:

Fotodokumentace odstranění starého a instalace nového kotle

Fotodokumentace instalace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti RD

Potvrzení o likvidaci starého kotle

Po schválení dotace a realizaci výměny kotle se jako jeden z dokumentů dokládají fotky rozřezaného stávajícího kotle – kotel doporučuji nechat doma do doby vyplacení peněz, pro případné doplnění fotek

Po vyplacení prostředků se pak ten rozřezaný kotel odváží na sběrnu kovů, kde Vám musí vydat potvrzení na jméno žadatele dotace, že jste jim tam přivezl starý kotel (a nééé jen 300-500kg šrotu) vzor takového dokladu – viz příloha C (+ chtějí doklad z příslušné sběrny kovů o tonáži šrotu).

 

Seznam energetických specialistů:

http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx

Bc. Ing. Ivo Babiš

tel.: 604 219 715

ivo.babis@seznam.cz

číslo oprávnění : 1451

 

Profesní kvalifikace pro montážní firmy:

Montáž předmětných zdrojů tepla na DOTACE (ať už kotlíkové nebo NZU) může provádět pouze osoba se zkouškou na profesní kvalifikaci. Jinak hrozí ze strany MŽP odebrání dotací, a pokuty pro žadatele ve výši 200.000,-Kč a pro montážní firmy 5.000.000,-Kč.

kotle na biomasu - montážní firma musí mít profesní zkoušku na montáž těchto zdrojů tepla

tepelná čerpadla - montážní firma musí mít profesní zkoušku na montáž těchto zdrojů tepla

plynové kondenzační kotle - montážní firma NEMUSÍ mít profesní zkoušku na montáž těchto zdrojů tepla

solární kolektory - montážní firma musí mít profesní zkoušku na montáž těchto zdrojů tepla

 

Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace - najdete na níže uvedeném odkazu:

Zde najdete aktualizovaný seznam zdrojů tepla, které lze na předmětné kotlíkové dotace použít (aktualizace probíhá min. 1x týdně).

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Dokumenty a Formuláře pro kotlíkové dotace - Olomoucký kraj

Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I
Příloha č. 1 - Základní pravidla dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
Příloha č. 2 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
Formulář pro potvrzení vhodnosti "mikro" energetického opatření energetickým specialistou
Souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rodinném domě
Souhlas spoluvlastníka většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě
Souhlas spoluvlastníka většinového podílu k bytové jednotce v rodinném domě a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
Souhlas vlastníka pozemku k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
Žádost o dotaci
Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o dotaci
VZOR Fotodokumentace stávajícího kotle - K ŽÁDOSTI
VZOR Fotodokumentace stávajícího kotle - PO REALIZACI
Doklad o likvidaci starého kotle
 

Kontakt


Zvětšit mapu

Martin Hromják
Písečná 5, 79082 Písečná
Email: hromjak@email.cz

Tel.: +420 731 533 645

Dodávané značky materiálu

attack sk

E-SHOP

počítadlo.abz.cz